Study Detail

TitleWGS of Japanese freshwater populations
Study TypeOther
Abstract Whole genome sequencing of Japanese freshwater populations (Ono, Tsuya, Gifu-keizai5, Gifu-keizai7, Shiga, Nasu, Aizu)
Description Whole genome sequencing of Japanese freshwater populations (Ono, Tsuya, Gifu-keizai5, Gifu-keizai7, Shiga, Nasu, Aizu)
Center NameNIG