Sample Detail

TitleMedaka Kaga1 genome
DescriptionMedaka Kaga1 genome

Organism Info

Taxon ID8090
Common Name
Scientific NameOryzias latipes
Anonymized Name
Individual Name